Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

Regler og bestemmelser for benyttelse af sejlklubbens faciliteter.

Download regler og bestemmelser

1. Klubhuset.

Klubmesteren har påtaleret i alle forhold, der vedrører klubhuset.

Alle aktiviteter i klubhuset gennemføres kun efter aftale med klubmesteren.

Priser for deltagelse i sildelørdage, fester grill m.v. fastsættes efter aftale mellem bestyrelsen og klubmesteren.

Klubhuset kan udlejes til medlemmer og den pågældendes hustand når der er indbetalt 2 kontingenter og kun i forbindelse med konfirmationer, bryllupper, kobber- og sølvbryllupper o. lign.

Lejen for klubhuset udgør 1000,00 kr. for en 24 timers periode. Pr. påbegyndt døgn herefter koster det 500,00 kr.

Der betales et dispositum på 300 kr. ved lejens indgåelse. Dispositum tabes ved opsigelse af lejemål fra lejers side.

Der vil ikke være adgang til sejlklubbens kontor/ beholdningsrum.

Der udfærdiges skriftlig aftale mellem klubmesteren og lejer. Eksemplar er opsat ved baren.

På grund af klubbens fritagelse for at betale moms og iflg. næringsbrevet er det kun tilladt medlemmer (og husstand) at deltage i klubbens fester.

Nøgle til klubhuset som også passer til masteskuret kan fås ved henvendelse til klubmesteren mod betaling af et depositum.

Den sidste der forlader klubhuset er ansvarlig for, at der er lukket/skruet ned for varmen, lyset er slukket og klubhuset er aflåst.

Klubmesteren forer liste over inventar og beholdninger


 2. Masteskuret.

For anbringelse af master gælder flg. Masterne skal være afriggede. Fald m.v. bundet ind til masten. Masterne skal være afmærkede med bådens og ejerens navn samt tlf. nr. Masterne placeres på hylderne efter længde, således at korte master ikke optager plads, hvor der kan ligge lange master.

Følges disse bestemmelser ikke fjernes masterne fra masteskuret, idet vi må formode de ikke tilhører medlemmer.

 

3. Mastekran.

Mastekranen må KUN anvendes af sejlklubbens medlemmer og skal efterlades opklaret efter brug.

Dvs. efter brugen skal kranarmen trækkes ind så den ikke rager ud over kajkanten og krogen køres helt op så den ikke svinger i vinden, og forankres til kranarmen.

Kranarmen skal atter sikres ved hjælp af de to forankringstove, i en position så kranarmen er i vinkel med kajkanten.

Konstateres slitage eller brud på krandele skal anvendelse øjeblikkelig ophøre og materielforvalter informeres.

Mastekranen er godkendt til 150 SWL(KG) – hvilket er ABSOLUT maksimum tilladte belastning.

Personløft med mastekranen er ikke tilladt.

Brugen af mastekranen sker for egen regning og risiko.

Brugeren er personlig ansvarlig for skader, der måtte påføres kranen og dens grej p.g.a. forkert betjening, herunder overbelastning.

 

4. Ledsagebåde.

Juniorleder/-træner fører tilsyn med RIB-båden og er ansvarlig for dens tilstand både på vandet og på land.

Den anden båd har surferne tilsvarende ansvaret for.

Under sejlads med jollerne skal pagaj og øsekar medbringes og sejlerne skal være iført redningsvest.

Jollerne anvendes fortrinsvis på de til træning valgte tidspunkter, hvor der er trænere og ledsagebåd(e) tilstede.

Undtagelsesvis kan jollerne anvendes udenfor træningstiderne af erfarne sejlere -men KUN efter aftale med juniorlederen.

Efter endt sejlads skal jollerne efterlades på jolle pladsen på en forsvarlig måde. Sejl og andet materiel skal lægges på plads i juniorhuset. Fejl og mangler meldes til træneren/ juniorlederen.

 

5.Juniorhuset.

Juniorhuset består af to rum. Et materielrum og et opholds- / omklædningsrum.

Vedligeholdelse og tilsyn af den udvendige del er materielforvalterens ansvar. Den indvendige juniorlederen.

Huset skal altid efterlades i afryddet stand og aflåst.

 

6.Nørrekaas Bådeværft.

Bådeværftet anvendes af surferafdelingen til opbevaring af materiel og til omklædningsrum.

Surferlederen er ansvarlig for bygningens indvendige tilstand og oprydning. Materielforvalteren er ansvarlig for den udvendige del at bygningen smat det dertil hørende halvtag.

Juniorafdelingen har adgang til opbevaring af joller og tilhørende materiel efter aftale med surfer lederen.

 

7.Havneplads på Nørrekaas.

Kan alene finde sted ved henvendelse til havnefogeden.

 

8. Brug af klubbens materiel.

Kun medlemmer af Rønne Sejlklub må anvende klubbens materiel.

 

9. Regler og bestemmelser for surfer afdelingen.

(Alder, brug af materiel, begrænsninger i sejlads træning/ ikke træning, sikkerhed m.v.)  (Er under udarbejdelse.)

 

10. Indmeldelser.

Indmeldelse kan foretages jf. linket på denne hjemmeside eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelse efter standerstrygningen ultimo okt. betales først kontingent ved starten af det nye år. i lighed med øvrige medlemmer.

Fra det fyldte 65. år halveres kontingentet. Dette får ikke indflydelse på ægtefællens familiekontingent, der fortsætter uforandret. (1/2 kontingent.)

 

11.Opkrævning af kontingent.

Kontingentet indbetales til klubbens konto senest d. 15. februar derefter udsendes girokort med pålaget gebyr på 50. kr., idet tilslutning til betalingsservice har for store administrative udgifter for klubben. For at undgå betaling ved anvendelse af girokort kan kontingentet betales ved henvendelse til en af bestyrelsen.

 

12. Ansvar .

Ethvert medlem er ansvarlig for brugen af klubbens materiel og må være indstillet på at erstatte ødelagt materiel, såfremt dette skyldes skødesløs behandling.

Brug af klubbens faciliteter, mastekran og – skur er på eget ansvar. Master i masteskuret er ikke forsikrede af klubben. Klubben erstatter ikke evt. skader på masterne/materiel.

 

   

  Bestyrelsen

  Revideret: Februar 2014

   


   

   

   

   

  - - - - - Seneste nyheder fra Sejlklubben - - - - -

    Optagning 2021 se opslagstavlen Tryk her